حرفه نویسنده: گمشدن در چهارراه

>> شماره 44

گم شدن در چهارراه

چهارراه ولیعصر کجاست؟ نقاط شهر فقط مختصات جغرافیایی ندارند،

معنای هر نقطه در شهر انتگرال تمام خاطرات مشترکی است که ساخته است

و سطح زیر نمودار تغییرات عواطفی است که در شهروندان ایجاد می‌شود وقتی از آن نقطه می‌گذرند.

اما تهران مدام در حال پوست‌اندازی است

و چهره اش دائم در حال تغییر

خاطرات و حافظه آدم‌ها مدام دارد ری ست می‌شود

و پنج سال دیگر هر نقطه‌ای ممکن است برای ساکنان قدیمی‌اش قابل شناسایی نباشد

چهارراه ولیعصر امروز در چنین حالی است

دل و روده اش بیرون ریخته شده و قیافه‌اش دارد عوض می‌شود

به عنوان کسانی که نمی‌خواهیم بخشی از زندگی‌مان

بدون هیچ بازتاب و بازنمایی برای همیشه از صفحه روزگار محو شود

یک معاشقة ذهنی را با چهارراهی که یک چهارراه ساده نیست

نوشتیم و به چاپ سپردیم

چهارراه ولیعصر دیگر هیچگاه به وضع سابق برنخواهد گشت

و این متن‌ها احتمالا تنها بقایای لحظات پرتب و تاب پوست انداختن یک مشت آدم خواهد بود

که ساعات زیادی را در آنجا گذراندند

هرچند بی هیچ دلیلی و بی هیچ نتیجه‌ای