28

گلستانه و طبیعت / مصطفی دشتی

طبیعت با همه زیبایی‌هایش و گاهی خشونت و تلخی نه دست یافتنی است نه قابل تقلید، شاید همین عامل هنرمندان را درگیر خود ساخته. چه سفالگری كه گِل از بستر رودخانه برداشته و سالها در تجربه قوام گِل و حرارت كوره و دایره‌های پی در پی چرخ سفالگری آن‌قدر در این چرخش و تجربه ورز آمدن دلخواه گِل و حرارت درست كوره، روزی در سرمای پس از گرمای دلخواه به حجمی دست می‌یابد كه از دل طبیعت برگرفته، طبیعتی كه هم هست و هم نیست.