28

گلستانه و طبیعت / مصطفی دشتی

«طبیعت با همه زیبایی‌هایش و گاهی با خشونت و تلخی‌اش، نه دست یافتنی است نه قابل تقلید؛ شاید همین عامل هنرمندان را درگیر خود ساخته.» این یادداشت کوتاه‌ درباره‌ی بازنمایی طبیعت در آثار علی گلستانه است. نگارنده با مقدمه‌ای اجمالی درباره‌ی ارتباط میان هنرمندان و طبیعت، از تجربه‌ی آَشنایی و همکاری‌اش با علی گلستانه و دلبستگیِ او به طبیعت که در آثارش عیان است سخن می‌گوید.