>> شماره 17

گفت‌وگوی جمعی ابراهیم حقیقی و… پیرامون دو کتاب «اگر تو مرا نبینی» و «کتاب فراموشی»

گفت‌وگوی جمعی ابراهیم حقیقی، محمد غفوری، محمدمهدی رحیمیان، فرهاد فخریان، فرشید آذرنگ و شهریار توکلی پیرامون دو کتاب «اگر تو مرا نبینی» و «کتاب فراموشی».