>> شماره 29

گفته‌هایی پیرامون مستندنگاری در عکاسی / ترجمه‌ی: امین طلاچیان

من هميشه به عكاسی به عنوان كاری شيطنت‌آميز نگاه كرده‌ام، زمانی كه برای اولين بار انجامش دادم احساس خلاف كردن داشتم.

"دايان آربس"