50,000 ریال – خرید

73

گفتار پنجم: تکوین اندیشه و فرهنگ ایرانشهری/ آریاسپ دادبه

در اینجا و در تحول یک جامعه‌ی دهقانی به یک اجتماع تاریخیِ شهرنشین، آنچه موجد سامانی به نام «کشور» می‌شود، تکوین و تأسیس پدیده‌هایی‌ست که آدمی را قادر می‌سازند جهان اطراف را به شکلی اندازه‌پذیر سازد، و همچنین به وجود آمدن نصی که در جهت کمک به تداوم و پیوندگاری روح آدمی، تجربه‌شده‌ها و دیدنی‌ها را به گنجینه‌ی روایت و نقل واریز کرده، و آن‌ها را ثبت و ضبط کند؛ به ترتیبی که پدیده‌های جهانِ اطراف، از ایده‌ها تا رفتارها، قابل قیاس شوند، و نسبتی با گردش زمان بیابند. آنچه تدوین چنین نصی را ممکن می‌سازد پیدایی زبانی تاریخی است که قابلیت نقل معنا را داشته باشد، و همین‌طور به موازات آن پیدایش نوشتار، شمارش، زیج، و تکوین آئین‌‌ها.