50,000 ریال – خرید

75

درس‌گفتار هفتم: پیشنهادی برای مطالعه‌ی منظومه‌های فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه

ایران سرزمینی تاریخیست به آن معنا که در عین تداوم در طول زمانی دراز، در طی حیات خود مراحلی از سیر متحول‌شونده‌ی آگاهی را از سر گذارنده است. ما که امروزه، از روی سرشت وارثان تاریخ دیرپای این فرهنگ هستیم، در صورتی حقی بر میراث خود داریم که از مجرای ِ آگاهی جدید، و با تکیه بر خرد روزگار خود، قادر باشیم تحولات روحمان در گذر زمان را باز بشناسیم، آنها را بنامیم، و از آن خود سازیم. ارث مفهومی در ذیل علم حقوق است، و ضامن حق مالکیت. ترکیب «میراث فرهنگی» مدخل تازه‌ای است، و اشاره به حقی‌ست که ورّاث آن را از طریق آگاهی احراز می‌کنند. در اینجا شناخت است که «مالکیت معنوی» را محقق میسازد. در از این پس بنا داریم در این درس‌گفتارها مسیر تاریخیِ حیات فرهنگیِ ایران را در دسته‌بندی‌های بزرگی که از نگاه ما چرخه‌های زایش و نوزایش آن هستند بررسی کنیم، و نسبت هر دوره‌ی تاریخی را با «زایش نخستین»، یا به عبارت دیگر مقدمات «تأسیسِ» این فرهنگ مورد مطالعه قرار دهیم.