50,000 ریال – خرید

74

گفتار ششم: تکوین اندیشه و فرهنگ ایرانشهری- زمینه‌های مکتب پارسی/ آریاسپ دادبه

در این گفتار بنا داریم پیش از آنکه به‌تمامی وارد دوران «تاریخی»، یا شاهنشاهي هخامنشی، شویم به بعضی از مقدمات و زمینه‌های شکل‌گیری آنچه «مکتب پارسی» می‌نامیم اشاره کنیم. هریک از مواردی که به آن اشاره خواهد شد جای آن دارد که مورد پژوهش بیشتر و دقیق‌تر واقع شوند. بعضی از این موارد رویدادهایی هستند که در حد فاصل دوران سفالینه‌های منقوش و عصر نوزایی فرهنگ ایران پديد آمدند، و بعضی دیگر نطفه‌ی پدیده‌هایی هستند که به‌تدریج در طی زمان شکوفا شدند، و در دوران‌هایی که از پی هم رسیدند نتایج خود را آشکار نمودند، که در جای خود بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت. ...