مجسمه‌ای از جیرفت، که متعلق به هزاره ‌ی سوم پیش از میلاد است.
50,000 ریال – خرید

70

گفتار دوم: انسان شاعر، دیباچه ای بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران / آریاسپ دادبه

نسبت انسان با عالم در گرو نوع آگاهی اوست. آگاهی در پاسخ به سه پرسش از چیستی «هستی»، چیستی «انسان» و چیستی «زمان» پدیدار می‌شود. هر قومی بنا بر پاسخی که برای هر یک از این پرسش‌ها می‌یابد نسبتي مخصوص‌به‌خود با عالم برقرار می‌کند. بنابراین، متناسب با تجربياتِ تاریخیِ اقوام، انواع آگاهی‌ها پديد مي‌آيد، بي‌آنكه لزوماً هیچ‌یک از آن‌ها نسبت به دیگری برتری داشته‌‌باشند. ...