>> شماره 35

گفتارهایی در باب عکاسی امروزین / نعما م. روشن

من نمی‌توانم بپذیرم که تفاوت عکاسی این دوره و زمانه با عکاسی قدیمی (حالا نه خیلی قدیمی که حدود ۱5ـ ۱0 سال پیش)، فقط جایگزینی حسگر و کارت حافظه به جای نگاتیو است. اگر موضوع را تا این حد ساده انگارانه فرض کنیم، نمی‌توانیم به درک درستی از عکاسی امروزین برسیم. در این نوشته که پیش‌روی شماست، سعی‌ می‌کنم تفاوت‌ها و ویژگی‌های خاص این عکاسی را از چند زاویه مورد بررسی قرار دهم.