شماره 17 گزیده‌هایی در باب هنر مینیمال، هنر سرراست، هنر ابژه / ترجمه: امیر احمدی‌آریان

اتفاق منحصر به فردی که در سال‌های اخیر رخ داده، این است که هر نسل از هنرمندان باید بر نسل دوم اثر بگذارند پیش از آن که نسل دوم به فلسفه‌ای خاص برسند...