مدخل حرفه هنرمند
شماره 48

گزارش به آینده (2)

همچنان در این شماره هم مثل شماره پیش، در سه متن به دنبال بازسازی حال و هوای سال‌های گذشته و جلوگیری از به فراموشی سپردن آن سال‌ها هستیم. غرض این است که از کنار هم نشاندن متن‌های شماره پیش، این شماره و شماره بعد، جوهر سال‌های گذشته ـ اگر بشود به وجود چنین جوهری امیدوار بود ـ ته نشین شود و سال‌هایی که گذشت، به محاق فراموشی نرود. ...