>> شماره 41

گریز از مرگ تدریجی / علی اتحاد

الیور دو ساگازان هنرمندی است که طی دو دهه اخیر با در آمیختن عکاسی، نقاشی، مجسمه و هنر اجرا ـ به شکلی که گاه طبقه بندی آثارش در رسانه‌ای مستقل ناممکن می نمایدـ آثاری متفاوت و تأثیرگذار تولید کرده است. در این میان دو ساگازان بیش از هر چیز با سلسله اجرای تغییرچهره اش مشهور است. اجراهایی که طی آن هنرمند در برابر مخاطبان می‌نشیند و با گل‌رس و رنگ آرام آرام از چهره و گاه بدنش چیزی تازه می‌سازد، سیماچه‌ای که چندان برقرار نمی‌ماند و در طول اجرا بارها و بارها دگرگون شده و شخصیتی تازه از دل آن بیرون می‌جهد.