26

گرافیک و تبلیغات / فرشید مثقالی

گرافیک تبلیغاتی... گرافیک فرهنگی... بحثی است که بسیار این طرف و آن طرف شنیده می‌شود. عده‌ای ارزش کار گرافیک را تنها در فعالیت‌های بخش فرهنگی می‌دانند. وعده‌ای هم با صدای ضعیفی یادآور می‌شوند که گرافیک تبلیغاتی هم ممکن است ارزشمند باشند. آیا واقعا این دو حیطه کار متفاوت هستند؟