19

گرافیک دیزاین: هنر زیبا یا علم اجتماعی؟ / خورخه فراسکارا / محمدرضا فرزاد

گرافیک دیزاین امروز دیگر از چنان عمر دیرپایی برخوردار است که می‌توان نقش آن را در جامعه به آسانی مورد بررسی و شناخت قرار داد. هر چند، گرافیک دیزاین در روندی تدریجی در تلاش‌هایی پراکنده در بسط و توسعه‌ی گونه‌های فرعی خود چون پستر یا کتاب بوده.

لیکن بدون پی‌ریزی دستگاه نظری موجود در حوزه‌ی ادبیات یا دیالوگ جاری در حوزه‌ی معماری، به کنشی آگاهانه بدل شده است. یکی از جنبه‌های گرافیک دیزاین که بحث‌های بسیاری را به خود اختصاص داده، سبک بصری آن است. ...

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید