>> شماره 55

گرافیک دیزاین محیطی: تعاریف و حوزه‌های فعالیت / سودابه صالحی

یکی از شاخه‌های گرافیک دیزاین که به شدت در ایران از نظر مفهوم و حوزه تخصصی فعالیت دارای مرزهای مخدوش بوده و با بدفهمی‌های بسیاری همراه شده است، گرافیک دیزاین محیطی می‌باشد.در این نوشتار، تلاش شده تا تعریفی از گرافیک دیزاین محیطی ارائه گشته و مرز میان این رشته تخصصی با دیگر رشته‌ها مشخص شود...