شماره 51

گذشته‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر / شیما مودتی، مریم دُرمنی

«گِرترود وَندِربیلت ویتنی» نام دو خانواده سرشناس امریکای عصر زراندود را بر خود داشت؛ وندربیلت‌ها، خانواده نسبی‌اش، در صنعت ترابری سرمایه‌ای عظیم به‌دست آوردند و ویتنی‌ها که خویش سببی او شدند. با این‌حال، نهاد هنری‌ای که امروز با نام ویتنی می‌شناسیم، بیشتر نتیجه علاقه گرترود بود به آفرینش هنر تا گردآوری آن. ...