50

گام معلق لک‌لک در میان “ماندن” و “رفتن” / محمدسعید‌ حنایی‌کاشانی

«چرا خارج نرفتی؟»، «چرا خارج نمی‌روی؟»، «چرا خارج رفتی؟»، «چرا خارج رفتی و برگشتی؟»، «چرا خارج مانده‌ای؟»ــ هرکدام از ما شاید نه یک بار بلکه بارها سخنانی شبیه به اینها را از دوستان و آشنایان و خویشاوندانش شنیده‌است، و با توجه به این که هرکدام از ما چه تجربه‌ای در "ماندن" یا "رفتن" یا "بازگشتن" داشته‌، با یکی از این پرسش‌ها روبه‌رو شده است...