50,000 ریال – خرید

74

کِلمنت گرین‌بِرگ و واکر اِونز: شفافیت و تعالی/ مایک ویوِر/ پیمان چهرازی

مایک ویوِر (متولد 1937)، از اساتید ممتاز دانشکده‌ی لینِکِر، در دانشگاه آکسفورد، این مقاله را در 1991، در نشریه‌ای که خود به‌همراه ان هَمُند2 سردبیر آن بود، منتشر کرد. همان‌طور که از عنوان مقاله، و مقدمه‌‌ی کلِمنت گرین‌بِرگ بر آن برمی‌آید، این‌ مقاله دربردارنده‌ی کندوُکاو ویوِر در باب دو مفهوم گرین‌بِرگیِ «شفافیت و تعالی»، و چندوُچون امکان «سازگاری» آن‌ها در عکاسی‌ است. ویوِر، به‌طور اخص، این پرسش را مطرح می‌کند که چه رابطه‌ای میان شفافیت و تعالی در نظریه‌ی گرین‌بِرگ در باب عکاسی وجود دارد؟ او با تحلیل آثار گرین‌بِرگ، و مرتبط ساختن آن‌ها با آثار و نوشته‌های عکاس امریکایی، واکِر اِوَنز (که مورد تحسین گرین‌بِرگ بود)، کمابیش به این جواب می‌رسد که ارتباط میان شفافیت و تعالی ارتباطی سلسله‌مراتبی‌ست. شفافیت، یا «کارکرد کمابیش قطعیِ سندیتِ» عکس ـ‌چه‌بسا به‌خاطر «چشم شیشه‌ایِ دوربین»‌ـ پیش از دیگر موارد، و در مقام خصیصه‌نمای اصلیِ این رسانه نمود می‌یابد؛ و برای گرین‌بِرگ و اِوَنز به‌یکسان همواره توصیف غالب، و مناسب عکاسی‌ست.