50,000 ریال – خرید

72

کویر و فرهنگ کیمیاگری / مسلم خضری

جامعه‌‌ی ایران از ابتدای قرن بیستم تجربه‌ای را آغاز کرد که بخش مهمی از آن در مسیر شکل‌گیری «انقلاب مشروطه» قابل بازخوانی است و به‌نظر می‌رسد پیش‌درآمد شکل‌گیری «جامعه‌ی ایرانی» و «هنر نوگرای ایران» را هم باید در همان دوران جست‌و‌جو کرد که جدا از تغییر در ساختار نظام‌های اجتماعی، ظهور اقشار جدید (روشنفکران برون‌آمده از اشرافیت قاجار و تحصیل‌کرده‌ی غرب که متمایل به انتقال فرهنگ آن جوامع به ایران بودند) به بالا رفتن سرمایه‌ی اجتماعی اقشار سنتی و عمدتاً روحانیون و تجار بازار مربوط بود.1 تشخیص نیروهای آشکاروپنهان شکل‌گیری این انقلاب با جریانات و رگه‌های تأثیرگذار و با محوریت معترضین و نخبگان دیگر شهرها (روشنفکران و روحانیون) گره خورده است، جریاناتی که حاشیه و متن اجتماعی آن به عنوان شروع هویت‌یابی در تجددگرایی ایرانی و در قالب دولت ملی بسیار حائز اهمیت است. ...