>> شماره 58

کولتور، بیلدونگ، گایست / ریموند گوس / مجید پروانه‌پور

در زبان آلمانی به جای واژه «فرهنگ» (culture) در زبان انگلیسی، سه واژه هست: کولتور (Kultur)، بیلدونگ (Bildung) و گایست (Geist). دو اصطلاح نخست «پرهیب‌هایی» دارند، یعنی واژه‌هایی که از حیث معنا نسبتی نزدیک با واژه‌های اصلی دارند اما به تدریج چنان از اصطلاح اولیه متمایز گشته‌اند که در نهایت دو واژه‌ی متباین از دل آنها سر برآورده است. در مورد واژه‌ی کولتور این پرهیب عبارت است از سیویلیزاتسیون (Zivilisation). کولتور و سیویلیزاتسیون در بدو امر فاصله چندانی از یکدیگر ندارند و حتی دامنه‌ی کاربردشان نیز کم و بیش یکی است، اما با آغاز قرن بیست این دو اصطلاح اندک اندک به عنوان زوج‌هایی در تقابل با یکدیگر به کار می‌روند: سیویلیزاتسیون دلالت ضمنی کم و بیش تحقیرآمیزی داشت و برای اشاره به تجملات، مصنوعات، و جاذبه‌های یک جامعه‌ی به‌لحاظ صنعتی فوق‌العاده پیشرفته و همچنین اشاره به گرایش‌ها و عادات بیش از حد صورتگرایانه و محاسبه‌گرانه‌ای به کار می‌رفت که تصور می‌شد وجه مشخصه چنین جوامعی است...