>> شماره 23

” کوروساوا ” یِ نقاش / تورج حمیدیان

نقاشی، مثل سایر هنرها همواره در دلِ سینما بوده است. هر چند جنبه‌های فنی استفاده از نقاشی در سینما، دیگر عادی جلوه می‌کند. اما حالا تحلیل‌ها بیشتر پیرامون مشیِ نقاشانه در سینما است تا جنبه‌های فنی آن. نیز در مورد ارتباط سایر هنرها مانند موسیقی، و معماری با سینما هم از این دیدگاه مطالب زیادی در دسترس است. هر چه تکنیک در سینما پیشرفته‌تر می‌شود، استفاده‌های گوناگون و متنوع‌تر بیشتری از تمامی شیوه‌ها و سبک‌های نقاشی در آن‌ها صورت می‌گیرد.