6

کودکی که هرگز نبودم / انت کون / مهران مهاجر

این نوشته داستان یک عکس است: شاید هم مجموعه‌ای از داستان‌های متفاوتی است که ممکن است در مورد خیلی از عکس‌ها گفته شود، داستان‌هایی که شاید گوینده‌اش من باشم...