66

کوبیسم و هنر انتزاعی / آلفرد اچ. بار / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

متنی که می‌خوانید بخش‌هایی از مقاله‌ی مهمی است که آلفرد بار، نخستین مدیر موزه‌ی هنر مدرن نیویورک، در سال 1936 به عنوان مقدمه‌ی کاتالوگ نمایشگاهی که با همین عنوان در این موزه برگزار کرد نوشت. بار که به طور کلی چهره‌ی تأثیرگذاری در معرفی و ترویج هنر مدرن بود، با این نمایشگاه و مقاله‌ی مقدماتی خود، تأثیر چشم‌گیری بر روایت غالب شکل‌گیری هنر مدرن از پست‌امپرسیونیسم به کوبیسم و از آن‌جا تا هنر آبستره بر جا گذاشت.