6

کشمکش در زیر آرامش / رویین پاکباز

این نوشتار مروری است بر زندگی‌نامه و دوره‌های مختلف کاری دیبِن‌کُرن (1922-1993) همراه با شرح زمینه‌هایی که منجر به شکل‌گیری هر یک از دوران زندگی هنری او شده است. نگارنده این کار را با کمک ارجاع‌های پراکنده به نقل قول‌هایی از هنرمند و تحلیل نمونه‌هایی از نقاشی‌های مربوط به دوران مختلف کاری او انجام می‌دهد. مسئله‌ی محوری این نوشتار دنبال کردن مسیر رفت و برگشتی است که دیبن‌کرن در دوران مختلف کاری‌اش میان زبان انتزاعی و بازنمایی داشته است. در قسمتی از این نوشتار می‌خوانیم: «درواقع دلمشغولی او یافتن راه حل برای موازنه‌ی نیروهایی است که در یک نقاشی (چه انتزاعی، چه تصویری، باهم مقابله می‌کنند: رنگماده در برابر سطح بوم، نور در برابر تاریکی، فضای داخلی در برابر فضای خارج، و جز این‌ها. با این وجود او یک فرق اساسی میان شیوه‌های انتزاعی و بازنمایی قائل بود، و این تفاوت را عمدتاً از جنبه‌ی رواشناختی می‌دید.» مطالعه و وفاداری هنرمند به جنبه‌هایی از سنت مدرنیسم اروپایی، انتخاب مسیری مغایر با جریان‌های پیشتاز هنری در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در امریکا، و نپیوستن عامدانه‌ی او به جریان پست‌مدرنیسم که در دوره‌ی متأخر کاری هنرمند رفته رفته به جریان هنری غالب تبدیل می‌شد، عواملی هستند که به گمان نگارنده موقعیت دیبن‌کرن را میان هنرمندان معاصر خود متمایز و برجسته می‌کند.