70

کشف ویلیام کنتْ‌ریج / سردار تونیچ/ مهدی فیاضی‌کیا

فهم هنر معاصر سیاسی آفریقا از دوردست و چگونگی امکان ارتقای آگاهی از سیاست شخصی محلیّ‌بودگی