76

کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما/ امیر مازیار

قرارگرفتن در وضعیت برآمده از فراگیری کرونا برخی پرسش‌های فلسفی و الهیاتی را در فضای گفت‌وگوهای عمومی طرح کرده یا به آن‌ها دامن زده است. امیر مازیار در مقاله‌ی «کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما» به این مسأله می‌پردازد. بسیاری به مسأله‌ی شر پرداخته‌اند و حتی برخی مسأله‌ی فراگیری کرونا را در قامت شری طبیعی یا انسانی چنان بزرگ دیده‌اند که بتواند نسبت انسان و خدا یا انسان و دین را تغییر دهد. موضوع دیگری که به همین شکل محل توجه قرار گرفت بحث نزاع علم و دین بود. در این‌جا نیز برخی مدعی بودند شیوع کرونا در مراکز دینی یا ناتوانی روش‌های دینی برای مهار کرونا برهان روشنی است بر اینکه در رقابت ادعایی میان علم و دین، دین بازنده بوده است و باید یکسر دل در گروی علم داشت. از آن طرف هم برخی علما مدعی ارا‌ئه‌ی درمان‌های دینی برای کرونا بودند و علم پزشکی و شیوه‌های درمانی جدید را به سخره گرفتند. اما علمای قدیم با این مسأله چگونه برخورد کرده‌اند؟ مقاله‌ی «کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما» نگاهی است به مفهوم «شر» در اندیشه‌ی ابن سینا و نظرات ابوحامد غزالی درباره‌ی نسبت علوم شرعی و علوم غیرشرعی.

قرارگرفتن در وضعیت برآمده از فراگیری کرونا برخی پرسش‌های فلسفی و الهیاتی را در فضای گفت‌وگوهای عمومی طرح کرده یا به آنها دامن زده است.امیر مازیار در مقاله‌ی «کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما» به این مسأله می‌پردازد. بسیاری به مسئله‌ی شر پرداخته‌اند و حتی برخی مسئله‌ی فراگیری کرونا را در قامت شری طبیعی یا انسانی چنان بزرگ دیده‌اند که بتواند نسبت انسان و خدا یا انسان و دین را تغییر دهد. موضوع دیگری که به همین شکل محل توجه قرارگرفت بحث نزاع علم و دین بود. در اینجا نیز برخی مدعی بودند شیوع کرونا در مراکز دینی یا ناتوانی روش‌های دینی برای مهار کرونا برهان روشنی است بر اینکه در رقابت ادعایی میان علم و دین، دین بازنده بوده است و باید یکسر دل در گروی علم داشت. ...