شماره 76 کرونا؛ شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما/ امیر مازیار

قرارگرفتن در وضعیت برآمده از فراگیری کرونا برخی پرسش‌های فلسفی و الهیاتی را در فضای گفت‌وگوهای عمومی طرح کرده یا به آن‌ها دامن زده است. امیر مازیار در مقاله‌ی «کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما» به این مسأله می‌پردازد. بسیاری به مسأله‌ی شر پرداخته‌اند. حتی برخی مسأله‌ی فراگیری کرونا را در قامت شری طبیعی یا انسانی چنان بزرگ دیده‌اند که بتواند نسبت انسان و خدا یا انسان و دین را تغییر دهد. موضوع دیگری که به همین شکل محل توجه قرار گرفت. بحث نزاع علم و دین بود.

در این‌جا نیز برخی مدعی بودند شیوع کرونا در مراکز دینی یا ناتوانی روش‌های دینی برای مهار کرونا برهان روشنی است بر اینکه در رقابت ادعایی میان علم و دین، دین بازنده بوده است. لذا باید یکسر دل در گروی علم داشت. از آن طرف هم برخی علما مدعی ارا‌ئه‌ی درمان‌های دینی برای کرونا بودند. آنها علم پزشکی و شیوه‌های درمانی جدید را به سخره گرفتند. اما علمای قدیم با این مسأله چگونه برخورد کرده‌اند؟ مقاله‌ی «کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما» به قلم امیر مازیار است. مقاله به مفهوم «شر» در اندیشه‌ی ابن سینا و نظرات ابوحامد غزالی درباره‌ی نسبت علوم شرعی و علوم غیرشرعی می‌پردازد.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

از متن مقاله‌:

قرارگرفتن در وضعیت برآمده از فراگیری کرونا برخی پرسش‌های فلسفی و الهیاتی را در فضای گفت‌وگوهای عمومی طرح کرده یا به آنها دامن زده است. امیر مازیار در مقاله‌ی «کرونا، شر و نزاع علم و دین در روایتی از تاریخ ما» به این مسأله می‌پردازد. بسیاری به مسئله‌ی شر پرداخته‌اند. حتی برخی مسئله‌ی فراگیری کرونا را در قامت شری طبیعی یا انسانی چنان بزرگ دیده‌اند که بتواند نسبت انسان و خدا یا انسان و دین را تغییر دهد. موضوع دیگری که به همین شکل محل توجه قرارگرفت بحث نزاع علم و دین بود. در اینجا نیز برخی مدعی بودند شیوع کرونا در مراکز دینی یا ناتوانی روش‌های دینی برای مهار کرونا برهان روشنی است بر اینکه در رقابت ادعایی میان علم و دین، دین بازنده بوده است. پس باید یکسر دل در گروی علم داشت. ...