9

کاکا سیاه / هارس براکینگتن / احمد تُقاء

Blackface : اشاره‌ای است به نمایش‌های سبک و بعضاً خنده‌دار، که در آن شخصیت اصلی سیاه‌پوست و مایه مضحکه است. وارسی انگاره سیاهان در آمریکا همچنان برای هنرمندان و تاریخ‌نگاران از جذابیت برخوردار است. از دهه 1970، یعنی اوج دل‌مشغولی به انگاره سیاهان، تاکنون تولید چنین حجمی از آثار هنری و پژوهشی درباره اسطوره زندگی سیاهان آمریکا بی‌سابقه بوده است.