>> شماره 43

کانستبل، ترنر، و منظره‌نگاری رمانتیک / برایان لوکاچر / ترجمه: ابوالفضل توکلی‌شاندیز

غرایز منظره و امر خوش‌منظر (پیکچرسک) «تا آنجا که من می‌دانم، در جهان حتی یک نمونة خوب هم از تصویر تاریخی وجود ندارد؛ ... یعنی همان چیزی که سال‌های پایانی قرن نوزدهم خلق آن را هدف و رسالت خود می‌پنداشت.» ممکن است این عبارت جان راسکین که از جلد سوم رساله‌ی وی با عنوان نقاشان نوین (1856) نقل شده است، به‌سادگی و به اشتباه نوعی حسرت و تأسف تلقی شود.