69

کانت و امر والا / گلنار نریمانی

کانت و امر والا

گلنار نریمانی

شاید موضوعی در زیباشناسی نباشد که بتوان از آن سخن گفت و نامی از ایمانوئل کانت (1724-1804) نبرد. شهرت عمده‌ی کانت به فلسفه‌ی نقدی استعلایی‌اش است؛ فلسفه‌ای که آن را در اولین نقد از سه‌گانه‌ی نقدی‌اش یعنی نقد عقل محض معرفی و سپس با انتشار دو نقد دیگر، نقد عقل عملی (1788) و نقد قوه‌ی حکم (1790) کامل کرد. کانت سال‌ها پیش از انتشار نقد قوه‌ی حکم به مسائل زیباشناسی در قالب رساله‌ی کوچکِ مشاهداتی درباره‌ی احساس امر زیبا و امر والا اندیشیده بود. در اینجا ما تنها نظری اجمالی بر چگونگی شکل‌گیری و ارتباط سه نقد و سپس تحلیل کانت از امر والا در نقد سوم می‌اندازیم تا نظریه‌ای را شرح دهیم که از سویی برآیند بسیاری از نظریه‌های امر والا در اندیشه‌های فیلسوفان بریتانیایی و آلمانی پیش از خود است و از سوی دیگر، بنیانِ شکل‌گیری نظریه‌های بسیاری درباره‌ی امر والا پس از خود، چه در مقام نقد کانت و چه بسط ایده‌هایش.