>> شماره 58

کانت در قاب های کاسپار دافیت فریدریش / ترجمه و تلخیص: گلنار نریمانی

کاسپارـ دافیت فریدریش تابلوی صلیب در کوهستان را در سال 1808 در استودیوی خود به نمایش گذاشت و اثر سپس به قصر تتشن در بوهمیا، یعنی محل سفارش کار، منتقل شد. خود هنرمند این اثر را در ستایش از گوستاو چهارم پادشاه سوئد خلق کرده بود که موفق شد اتحادی علیه فرانسه و ناپلئون در اروپا شکل دهد؛ گرچه حرکت ضدفرانسوی او نهایتاً شکست خورد و گوستاو از سلطنت خلع شد. ارزش زیباشناختی این تابلو بحث دامنه‌داری میان منتقدان برانگیخت که امروزه با نام غائله‌ی‌رمدور (Ramdohrstreit) شناخته‌می‌شود. اف. و. بازیل فن رمدور یکی از سرشناس‌ترین منتقدان هنر وقت آلمان و مخالف هنر رمانتیک اثر مذکور را از چند جهت نقد کرده و آن را فاقد ویژگی‌های زیباشناختی دانسته است. ...