>> شماره 46

کارگاه دانشجویی فستیوال شومون / سپیده هنرمند

حضور در کارگاه‌های دانشجویی متفاوت در یک رشته، بهترین فرصت برای تجربه‌کردن فضاهای آموزشی مختلف و آشنایی با دیدگاه‌ها و برخوردهای متفاوت با آن موضوع خاص است. به‌ویژه زمانی که تجربه‌کردن این فضا در کشوری جدید صورت بگیرد. دست‌دادن چنین فرصتی هرچند کوتاه می‌تواند دستاوردهای تأثیرگذاری در پی‌داشته باشد چرا که هر مکان آموزشی کیفیت‌های منحصر به خود را داراست. ...