>> شماره 57

کاترین کو: تصویری از کیوریتر در کسوت یک زن / مهدی نصراله‌زاده

از کیوریتر و کیوریتری می‌توان تعاریف انتزاعی ارائه کرد و می‌توان، با مفروض گرفتن ضمنی یا صریح این یا آن تعریف، درباره حواشی مختلف کرد و کار کیوریترانه به‌نحوی انتقادی یا غیرانتقادی سخن گفت. رویکرد این نوشته اما گذر کردن از درک انتزاعی و نیل به شناختی تا حد امکان ملموس، همدلانه و عملی از طریق غور در زیست کیوریترانه یک کیوریتر واقعی، کاترین کو (۱۹۹۴ـ۱۹۰۴) است. ایده اصلی این نوشته آن است که کیوریتر بودن و عمل کیوریتری در واقع شکلی از زندگی و شیوه‌ای از بودن در جهان و بودن در پیوند با دیگران است‌ــ در اینجا دیگران به همه «چیزها»، «کالبدها» یا «عامل‌ها»ی دیگر اطلاق می‌شود، خواه طبیعی، مثل انسان‌ها، خواه غیرطبیعی، مثل اشیا و نهادها. ...