9

کابوس هولناک نردروم / آیدین آغداشلو

ادُنردروم از مهم‌ترین نقاشان پست‌مدرن معاصر است.چارلز جنکس او را در گروه واقع‌گرایان کلاسیک قرار می‌دهد و کارهایش را تحت تأثیر روش و ذهنیت تاریخی-روایی سمبولیست‌هایی چون فردیناند هودلر و متفکرینی مانند دریدا می‌داند. اشاره‌ی جنکس به نردروم، به مثابه‌ی تصویرگر جهانی پسافاجعه -Post Apocalyptic – که بازماندگان انهدام حاصل از یک جنگ اتمی را تصویر می‌کند، اشاره‌ی درستی است، اما مسیر نردورم در تصویرگری جهانی غریب، زدوده شده از اخلاق، و خشک و خالی مانده پیچیدگی بیشتری دارد. ...