>> شماره 23

ژان لوک گدار، به مثابه‌ی نقاش / سالی شافتو / سارا گلمکانی

اینکه چطور تروفو، کلود شابرول، اریک رومر، ژاک ریوت و ؤان لوک گدار از طریق تمرین در نوشتن فیلمساز شدند یکی از فصول شاخص تاریخ فیلمسازی موج نو است. چنانچه انها می‌گویند نوشتن از همان ابتدا نوعی فیلمسازی بوده است. اما مدتی‌است که می‌دانیم گدار همزمان با صیقل دادن به مهارتش در نویسندگی برای صفحات مجلۀ «کایه دو سینما» و «هنرما» جایگاه دیگری را نیز اشغال کرده بود؛ جایگاه فیلمساز به مثابۀ نقاش. گدار، پیش از آنکه به سینما رو آورد قصد داشت که نقاش شود...