>> شماره 52

چگونه می‌توان چین را شناخت؟ / ایمان افسریان

پروژه هنر معاصر چین از تردید نسبت به نحوه بازنمایى هنر معاصر ایران در سطح جهانى آغاز شد. پرسش از این‌كه چقدر آن‌چه جهانیان از هنر ایران مى‌دانند واقعى‌ست یا متأثر از انتظارات نگاه غربى یا مناسبات قدرت در جهان امروز. و همچنین یك پروژه عملى بود براى آزمایش چگونگى سوژه شدن در برابر فرهنگى متفاوت. تجربه‌اى كه غرب چهارصد سال پیش آغاز كرد و بسیارى از تحولات دوران مدرن مدیون همین كنجكاوى در مورد دیگرى‌ست.