چه بر سر نقد هنری آمد؟ / جیمز الکینز / محمد آوینی

«نقد هنری گرفتار بحرانی جهانی است». این جمله‌ی آغازین متن است. به گمان الکینز نقد هنری در مقایسه با نقد فرهنگی، و نیز حوزه‌های همجوار خود نظیر تاریخ هنر، آموزش هنر یا زیباشناسی، در حال افول و محو شدن است. او معتقد است در عین حال کسب و کار هنری در حال رونق گرفتن است، بنابراین نقد هنری به یک معنی در حال شکوفایی است اما به گونه‌ای نامرئی و به دور از چشم بحث و جدل‌های فکری معاصر. نویسنده در ادامه به نقش گالری‌ها، مجله‌های هنری و روزنامه در افول تدریجی نقد هنری می‌پردازد و معتقد است از دیگر دلایل این افول دسترس پذیر نبودن متون نقد هنری در کتابخانه‌ها و مجله‌ها و روزنامه‌ها، و همچنین ناپایدار بودن و نامعلوم بودن طیف مخاطبان آن است. نویسنده مروری بر اقتصاد و بازار نقد هنری دارد و نقد هنری در نیمه اول قرن بیستم و جریان‌های متأخرتر آن را به اجمال مقایسه می‌کند. این نوشتار با دو پرسش مهم درباره سرنوشت نقد هنری به پایان می‌رسد.