12

چهارراه / خسرو دهقان

موضوع بحث ما از نظر زمان به قرن بیستم برمی‌گردد. موضوع ما به نوعی در مرکز ثقل قرن بیستم است. آقای فریدون رهنما به دهه‌های میانی قرن بیستم تعلق دارد. سال‌های شکل‌گیری ذهنی و شخصیتی و سال‌های تولید و به بار نشستن محصول دسترنج ایشان، قرن بیستم، قرن سینماست.