36

چند صحنه در تهران 1383 – 1373 / مجید اخگر

1. خیابان وَركِش، بالاتر از امجدیه

صبح است. خیابان وركش همان سكون و آرامش همیشگی خود را دارد. چند فدراسیون ورزشی كم‌رفت‌و‌آمد، استخری سرپوشیده، كوچه‌های پهن و آرامی كه از آن منشعب شده‌اند و در حال حاضر كسی در آنها نیست، و دیوارهای طولانی و پیاده‌رو باریكی كه هر چند متر یك‌ بار با درخت یا درختچه‌ای نقطه‌گذاری شده است. سر یك كوچه، نزدیك خیابان مفتح، چند جوان ایستاده‌اند و كاری می‌كنند. اگر نزدیك‌تر برویم متوجه می‌شویم كه آنها مشغول فیلم‌برداری‌اند. ...