چند تصویر ساکن / مجید اخگر

چند تصویر ساکن

مجید اخگر

سلام رفيق؛

در نامة آخرت پرسيده‌اي «آن‌جا چه مي‌كني؟»، و اين‌كه «چرا آن‌جا مانده‌اي؟». به نظرم اگر به حرف‌ها و تجربه‌هاي با هم بودنمان در اين‌جا رجوع كني دلائل احتمالي من را هم مي‌فهمي. ولي حالا كه اين فاصله امكان آن را به تو داده كه به شكل صريح‌تري سؤالي را كه احتمالاً‌ همين‌جا هم در ذهن داشتي از من بپرسي، من هم از اين فاصله استفاده مي‌كنم و بعضي از جواب‌هايم را به شكل صريح‌تر به تو مي‌دهم و در واقع خودم هم به شكلي روشن‌تر به آنها فكر مي‌كنم ــ شايد هم نتيجه اين شد كه مدتي بعد به تو ملحق شدم!