9

چشم عکاس / جان سارکوفسکی / اسماعیل عباسی

اختراع عکاسی فرایند اساساً نوینی را در ساختن عکس پیش رو گذاشت- فرایندی نه بر اساس ترکیب بلکه گزینش. تفاوت اساسی بود. نقاشی از مخزن طرحها و مهارتها و شیوه‌ای سنتی ساخته می‌شد- در حالی که عکس، به تعبیری ساده برداشته می‌شد.