50,000 ریال – خرید

74

چشم شیشه‌ای دوربین/ کلمنت گرین‌بِرگ/ پیمان چهرازی

ادوارد وِستون، عکاس امریکایی، در یادداشت‌های روزانه‌ی سال 1924 خود نوشت: «من هیچ مجالی به بخت و اقبال در ثبت تصاویر انتزاعی جذاب نمی‌دهم، بلکه قاطعانه بر این باورم که راه عکاسی ـ‌ و دشوارترین راه به آن‌ـ از طریق واقع‌گرایی‌ست.» در 1930، وِستون مقاله‌‌ای در همین رابطه با عنوان «عکاسی ـ نه نقاشی‌گونگی»، منتشر کرد. او در آنجا این بحث را مطرح کرد که: «نقاشان بزرگ، احترام عمیقی برای عکاسی قائل‌اند وقتی که عکاسی باشد؛ هم به ‌لحاظ فنی و هم به ‌لحاظ زاویه‌ی دید؛ و کاری را صورت ‌دهد که آن‌ها از انجامش ناتوان‌اند.» او بر این باور بود که عکاسان صرفاً به‌واسطه‌ی عکس سرراست و واجدِ وضوح دقیق، از چنین احترامی برخوردارند. ...