8

چشم‌اندازهای آخر قرن بیستم / آرمیندخت شوشتری

هر کدام از ما بارها با چنین تصاویری برخورد کرده‌ایم. هر روز خبرهای تازه‌ای از آزمایش‌های هسته‌ای یک کشور، تخریب منطقه‌ای با فعالیت‌های صنعتی می‌شنویم یا می‌خوانیم. تصاویری که تنها نشان‌دهنده‌ی نابودی سریع زمین به دست خود ماست...