>> شماره 20

چشم‌اندازهای آبی / گفت‌وگو با ملامید و کُمار

گفت‌وگو با ملامید و کُمار/ ترجمه‌ی: نیما ملک‌محمدی، زیبا مغربی