3

چشمی که فرو می‌بلعد / ایدرین سیرل / بتی آواکیان

همزمان با برگزاری آخرین نمایشگاه آثار فروید در گالری تیت لندن مقالات و نقدهای زیادی در نشریات مختلف چاپ شدند. نقد زیر در تاریخ 18 ژوئن 2002 در بخش هنری روزنامۀ اینترنتی گاردین چاپ گردید. می‌توان تا مدتی طولانی به یک کار لوسین فروید نگاه کرد. هرچه طولانی‌تر بهتر. هر اثر دست‌آوردی غامض و درگیر کننده است. اما واقعاً در حال نگاه کردن به چه چیزی هستیم؟