64

چشم، چشم باقی می‌مانَد / وحید حکیم

نیم‌نگاهی به آثار علی گلستانه (منظره‌ها)