10

چرا هیچ زن هنرمند بزرگی نداشته‌ایم؟ / لیندا ناکلین / افشنگ مقصودی

پیامدهای جنبش آزادی زنان برای تاریخ هنر و در گستره‌ی هنر امروز - یا، هر پرسش ابلهانه‌ای - سزاوار پاسخ‌های دور و دارازی است؛ که در اینجا هشت پاسخ را به دنبال داشته است. در حالی که جهش ناگهانی جنبش فمینیستی در این کشور ویژگی‌ آزادی‌بخش داشته، اما فشار و نیروی آن بیشتر عاطفی و فردی و روان‌شناختی و ذهنی بوده است - مانند جنبش‌های تندروی دیگر که به آن وابسته است - به جای آن‌که به بررسی تاریخی پرسش‌های بنیادین عقلی و فکری بپردازد که با تاختن فمینیست‌ها به وضع کنونی، خود به خود به پیش کشیده می‌شود و بر نیازهای کنونی و آنی خود پای می‌فشارد. با این همه، مانند هر انقلابی، فمینیسم نیز سرانجام باید به آن‌جا برسد که با بنیادهای عقلی و فکری و ایدئولوژیک رشته‌های گوناگون روشنفکری یا دانشوری مانند تاریخ، فلسفه، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و رشته‌های دیگر را دریابد و با آن درگیر شود - به همان شیوه‌ای که جهان‌بینی نهادهای اجتماعی کنونی را به پرسش می‌گیرد. ‌