10

چرا هیچ زن هنرمند بزرگی نداشته‌ایم؟ / لیندا ناکلین / افشنگ مقصودی

پیامدهای جنبش آزادی زنان برای تاریخ هنر و در گستره‌ی هنر امروز - یا، هر پرسش ابلهانه‌ای - سزاوار پاسخ‌های دور و دارازی است؛ که در اینجا هشت پاسخ را به دنبال داشته است...