10

چراغی در مه / ثمیلا امیرابراهیمی

تا پانزده‌ سال پیش تنها چندکار روتکو را در این موزه و آن کتاب دیده بودم .آثار او که همیشه در میان نقاشی‌های بسیار و آخرین سال‌های موزه‌ها جای داشت هرگز مرا به خود جلب نکرده بود. شاید به خاطر آن که این نقاشی‌های لخت و خالی به نظرم بیش از حد به تزیینی و بی‌محتوا و آمریکایی می‌رسیدند...