>> شماره 41

پیکاسو، همینگوی، کوپر / محمدسعید حنایی‌کاشانی

برای من، یا اگر مجاز باشم بگویم برای «ما»، جوانانی که در اواخر سال‌های چهل و آغاز پنجاه خورشیدی تا قبل از سال ۱۳۵۷‍ (مقارن با اواخر دهۀ شصت و دهۀ هفتاد میلادی)، داشتند به بلوغ می‌رسیدند و جهان فرهنگی‌شان را تجربه می‌کردند یا حتی جوانی را پشت سر گذاشته بودند و در آغاز میانسالی بودند، «انقلاب» و «جنگ» و «ترور»، یا به اصطلاح متداول در امروز، «خشونت»، بیشتر تجربه‌ای هنری و زیباشناختی بود تا تجربه‌ای دست اول. ...