>> شماره 57

پیش‌آمد زیبایی؛ نگاهی به امکانات بیانی و صوری در عکس‌های شخصی و خانوادگی / مهران مهاجر

مهران مهاجر در مقاله‌ی «پیش‌آمد زیبایی» نگاهی داشته به امکانات بیانی و صوری در عکس‌های خانوادگی و شخصی. او معتقد است عکس‌های خانوادگی می‌توانند بخش نادیده‌انگاشته‌ی اجتماع را نشان‌مان دهند و به همین واسطه سعی کرده به کندو‌کاو میان آن‌ها بپردازد. هر عکسی به واسطه‌ی عینیت و رد و نشان امر واقع برسازه‌ی رازی است. مهران مهاجر در این مقاله سعی کرده با تمرکز بر عناصری چون دوربین، عکاس، موضوع عکاسی و نگاه ناظر راز عکس‌های خانوادگی را از جنبه‌ی صوری و فرم‌شان بررسی کند؛ و نشان دهد هر عکس خانوادگی چگونه فارغ از زیبایی‌شناسی الگومندشده‌ی جهان هنری عکاسی، زیبایی‌شناسی و فرم خود را دارد.